Koukkuniemi

EI BETONIASEMAA EIKÄ JÄTTEENKÄSITTELYLAITOSTA KOUKKUNIEMEEN

On selvä asia, että Rudus Oy:n betoniasemalla ja Lassila & Tikanojan suunnittelema kaatopaikalla/jätteenkäsittelylaitoksella Koukkuniemessä tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia äänekoskelaisten elämään ja kuntalaisten asumusviihtyisyyteen. Molemmat laitokset ovat massiivisia kokonaisuuksia.

Akainniemen, Koukkuniemen ja Viitaniemen asukkaat pitävät asuinympäristöään viihtyisänä eikä sinne kuulu betoniasema eikä kaatopaikka/jätteenkäsittelylaitos. Koukkuniemestä on jo yksi kaatopaikka lopetettu, eikä asukkaiden keskelle ole järkevää uutta rakentaa missään nimessä ympäristöä pilaamaan. Mämmelle ollaan suunnittelemassa uutta asuinaluetta.

Joka tapauksessa hankkeet tarvitsevat ympäristöluvat ja rakennusluvat ja niihin kuntalaiset voivat vaikuttaa. Ei betoniaseman eikä kaatopaikka/jätteenkäsittelylaitoksen oikea paikka ole Koukkuniemessä kasvavan Äänekosken keskusta-alueella.

Voit vaikuttaa hankkeeseen vastustamalla lupahakemuksia. Nimi ja osoite riittää: sähköpostilla osoitteeseen palaute@koukkuniemi.net tai tekstiviestillä numeroon 041 728 7029.

Isolla joukolla on mahdollisuus vaikutta lupa-asioissa ja keskeyttää hankkeet, jossa ei ole selvitetty ympäristöhaittoja eikä edes sitä, miten laajaa toimintaa todellisuudessa aiotaan tehdä.

Tässä Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Outi Suvirannan äänestyslausunto:

"Kumoan kaupunginvaltuuston päätöksen asemakaavan jätteenkäsittelyalueen (EJ) osalta.

Kysymyksessä on jätteenkäsittelyalue (EJ), jolla asemakaavamääräyksen mukaan sallitaan myös teollisuus- ja varastorakennukset sekä polttoaineen jakeluaseman rakentaminen.

Kaavaselostuksen mukaan jätteenkäsittelyalueeksi kaavoitettu tontti soveltuu yksityisen tahon toimesta toteutettavaa jätteiden vastaanottoa, hyödyntämistä ja käsittelyä varten tarkoitetuksi kohteeksi, mutta ei varsinaiseksi kaatopaikaksi. Edelleen kaavan vaikutuksia ihmisten elinoloille ja terveydelle sekä ympäristön puhtaudelle koskevassa selostuksen kohdassa todetaan, että alue sijoittuu rautatien ja valtatien väliin ja asuinalueet ovat kaukana, joten häiriötä ei käytännössä synny.

Kaavaa laadittaessa ei ole selvitetty suunnitellusta jätteenkäsittelystä mahdollisesti aiheutuvaa melua tai muuta ympäristöhaittaa. Kaavassa ei ole asetettu rajoituksia toiminnalle, jota jätteenkäsittelyalueeksi kaavoitetulla alueella voidaan harjoittaa eikä määräyksiä toiminnan sijoittamisesta tontille.

Kaupunki on lausunnossaan todennut muun muassa, että meluselvitystä ei ole tehty eikä kaavaan lisätty melua koskevia rajoituksia, koska melu­ tason määrittely ja sen vähentäminen kaavoitusvaiheessa on epätarkoituksenmukaista, koska kaavaa laadittaessa ei ole tiedossa toimintojen tarkkoja sijoittumispisteitä eikä mahdollisen melun määrää.

Lassila & Tikanojan 7.6.2012 päivätyssä suunnitelmassa on todettu, että laitoksesta tullaan toimittamaan teollisuuden raaka-aineeksi muun muassa paperia, pahvia, kartonkia, muovia, metalleja ja laseja. Näiden kohdalla prosessointi tarkoittaa siirtokuormaosta ja paalausta kuljetusta varten. Tämä toiminto on sisätiloissa. Alueella varastaitavaa puuta haketetaan kuukauden välein siirrettävällä murskaimella päiväsaikaan. Lisäksi suunnitelman mukaan mahdollisessa toisessa vaiheessa rakennetaan biokaasulaitos ja mahdollisessa kolmannessa vaiheessa on tarkoitus siirtää öljyisten ja muiden nestemäisten materiaalien vastaanotto ja käsittely Jyväskylästä Äänekoskelle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentin mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Kaavaselostuksenkin mukaan jätteenkäsittely on toimintaa, josta voi aiheutua häiriötä. Tässä tapauksessa lähin asuinrakennus on noin 200 metrin etäisyydellä jätteenkäsittelyalueesta. Tontille suunnitellusta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa melua tai muuta ympäristöhaittaa ei ole selvitetty. Kaavassa ei ole myöskään kaavamääräyksellä tarkemmin määrätty alueen käytöstä.

Katson, että asemakaavasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja ei ole selvitetty eikä kaava siten perustu riittäviin selvityksiin jätteenkäsittelyalueen osalta."